നശ്വരമാം വീടെ

Nashwaramam Veede

CMSI Ref Number MA-MAL-086-DCS-913
Title Nashwaramam Veede
നശ്വരമാം വീടെ
Language Malayalam
Music Unknown
Lyrics Traditional
Singers Unknown

Source of text - Malankara Vaidhikarude shava samskara GeethangalMP3

Song text


Track 18

നശ്വരമാം വീടെ എന്തിനു മോഹിപ്പിച്ചെന്നെ
പാപക്കടലേ നീ എന്തിന്നാഴത്തിൽ താഴ്ത്തി
പോകുന്നെൻ നാഥൻ നോക്കിപ്പാർക്കും സ്ഥാനത്തിൽ
നീ മോഹിപ്പിച്ചു ദ്രവ്യ വിഭൂഷകളാലെന്നെ
നീ കിളിയെപ്പോലെ വീഴിച്ചു കെണികളിലെന്നെ
ഞാൻ പോകുന്നേരം വിരലുകളിൽ നീ പിടികൂടി
ഞാൻ സംഭ്രമമാർന്നു ദുസ്വപ്നം കണ്ടോനെപ്പോൽ
ന്യായാധിപനേശൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴയ്യോ
അ ന്യായ്മീയൻമാർ ഞെട്ടിവിറകൊണ്ടീടും

Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Funeral Ceremony of Departed Priests in Malankara Orthodox Church
Transliteration

Print   Email