നന്മ മാത്രം നിറഞ്ഞ ദൈവമേ

Nanma Maathram Niranja Daivame

CMSI Ref Number MA-MAL-027-DCS-221
Title

Nanma Maathram Niranja Daivame
നന്മ മാത്രം നിറഞ്ഞ ദൈവമേ

Language Malayalam
Author of text Fr. Joseph Manakkal
Composer of melody Jerry Amaldev

Source of text -Nadopasana


Song text


Date of composition of text/melody
Category Christmas Songs
Performance space
Performance context
Style
Transliteration
Recordings
Comments

Print   Email