നാഥനെയെന്നാളും

Nadhaneyennalum

CMSI Ref Number MA-MAL-086-DCS-897
Title Nadhaneyennalum
നാഥനെയെന്നാളും
Language Malayalam
Music Unknown
Lyrics Traditional
Singers Unknown

Source of text - Malankara Vaidhikarude shava samskara GeethangalMP3

Song text


Track 02
നാഥനെയെന്നാളും ഞാൻ വാഴ്ത്തും,
ഹാലെലൂയാ ഹെ ഹല്ലേലൂയാ 
തൻസ്തുതിയെന്നാളും എൻ അധരേ
പുകഴും നാഥനിലെന്നാൽത്മം
ഹാലെലൂയാ ഹെ ഹല്ലേലൂയാ
കേൾപ്പോർ ബലഹീനർ മോദിക്കും
ബാറെക് മോർ

Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Funeral Ceremony of Departed Priests in Malankara Orthodox Church
Transliteration

Print   Email