മേരി നാഥേ മാതാവേ
Mary Nathae Mathavae

CMSI Ref. Number MA-MAL-041-DCS-476
Title Mary Nathae Mathavae
മേരി നാഥേ മാതാവേ
Language Malayalam
Author of text M.J. Thomas
Composer of melody M.J. Thomas
Performer(s) P. Jaychandran and Ambili

Source text CHRISTIAN SONGS ) (Mal) P.JAYACHANDRAN/ VINCENT/ J. M. RAJU & LATHA / S.JANAKI / AMBILI.


Lyrics


മേരി നാഥേ മാതാവേ....
സ്വർഗ്ഗരാജ്ഞിയേ....
അണയും നിൻ പദങ്ങൾ...
നിൻ തനയരാം ഞങ്ങൾ

പാപ വിഹീനയാം അമ്മേ..
നന്മയിൻ നിറകുടമേ...
തോരാത്ത കണ്ണീർ താഴ് വരയിൽ നിന്നും
ഞങ്ങളെ നീയുയർത്തേണമേ
മേരി നാഥേ മാതാവേ....

രക്ഷകനെ ഞങ്ങൾക്കേകിയ നാഥേ
ആശ്രയം തേടിവരുന്നൂ
ശാശ്വത ശാന്തിതൻ വീഥിയിൽ
ഞങ്ങളെ നീ നയിച്ചീടണേ

മേരി നാഥേ മാതാവേ....
സ്വർഗ്ഗരാജ്ഞിയേ....
അണയും നിൻ പദങ്ങൾ...
നിൻ തനയരാം ഞങ്ങൾ
മേരി നാഥേ മാതാവേ....

Date of composition of text/melody
Category
Performance space
Performance context
Typesetting by  
Style
Transliteration
Recordings
CHRISTIAN SONGS (Mal) P.JAYACHANDRAN/ VINCENT/ J. M. RAJU & LATHA / S.JANAKI / AMBILI.
Comments


Print   Email