മാർഗ്ഗംകളി പാട്ട് പതിനാലാംപാദം മനഗുണമുടയവനാരുളാൽ

Marggamkali Pattu Pathinalampadham Managunamudayavanarulal

CMSI Ref Number MA-MAL-088-DCS-951
Title Marggamkali Pattu Pathinalampadham Managunamudayavanarulal
മാർഗ്ഗംകളി പാട്ട് പതിനാലാംപാദം മനഗുണമുടയവനാരുളാൽ
Language Malayalam
Music Traditional
Lyrics Traditional
Singers Sr. Leo, Patmakumar, Anet

Source of text - Purathana PattukalMP3

Song text


Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By Vellian Films
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category MarggamKali Song
Style

Print   Email