മാർഗ്ഗംകളി പാട്ട് പത്താംപാദം ഈവണ്ണം കെട്ടും

Marggamkali Pattu Pathampadham Evannam Kettum

CMSI Ref Number MA-MAL-088-DCS-949
Title Marggamkali Pattu Pathampadham Evannam Kettum
മാർഗ്ഗംകളി പാട്ട് പത്താംപാദം ഈവണ്ണം കെട്ടും
Language Malayalam
Music Traditional
Lyrics Traditional
Singers Sr. Leo, Patmakumar, Anet

Source of text - Purathana PattukalMP3

Song text


Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By Vellian Films
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category MarggamKali Song
Style Chathurashrajathy Ekathaalam (ചതുരശ്രജാതി , ഏകതാളം)

Print   Email