മാർ യൗസേപ്പു പുണ്യവാളന്റെ സ്തുതി

Mar Youseppu Punyavaalante Sthuthi

CMSI Ref Number MA-MAL-030-DCS-396
Title

Mar Youseppu Punyavaalante Sthuthi

മാർ യൗസേപ്പു പുണ്യവാളന്റെ സ്തുതി

Language Malayalam
Author of text
Composer of melody
Source of text Lyrics and Music Notation

Book Title-Nammude Karthavinodu Ulla Paattukal


Song text


Date of composition of text/melody  
Category  
Performance space
Performance context
Style
Transliteration
Recordings
Comments  

Print   Email