മധുരിമയേറും അധീശ്വരപാദേ

Madhurimayerum Adheeshwarapaade

CMSI Ref Number MA-MAL-072-DCS-681
Title

Madhurimayerum Adheeshwarapaade
മധുരിമയേറും അധീശ്വരപാദേ

Language Malayalam
Author of text Fr. Mathew Mulavana
Composer of melody Jerry Amaldev
Singers Unknown

Source of text - Sankeerthanangal-Vol-2MP3


MP4

Song text


മധുരിമയേറുമധീശ്വരപാദേ അഖിലരുമണയുകചേലിൽ
മധുരിമയേറുമധീശ്വരപാദേ അഖിലരുമണയുകചേലിൽ
നുകരുകദൈവസുധാരസപൂരം അറിയുകമധുരിമപാരില്‍
അറിയുകമധുരിമമപാരില്‍

പാടുകഗാനംഭക്തിരസ ഭാവാല്‍ ചൊരിയുക കരതലമേളം
പാടുകഗാനംഭക്തിരസ ഭാവാല്‍ ചൊരിയുക കരതലമേളം
അധിനാഥനെ ഞാന്‍ വാഴ്ത്തീടുമ്പോള്‍ പാടുകെന്‍റെ ജനമേ
പാടുകെന്‍റെ ജനമേ

നിസ്വനൊരുത്തന്‍ വരമര്‍ത്ഥിച്ചു നിരുപമശുഭഗതിയാലെ
നല്‍കി അതിപാവനകാരുണ്യം സ്നേഹദാനരൂപന്‍
സ്നേഹദാനരൂപന്‍

ഈശ്വരദാനം സ്നേഹസുദീപം സുഖമയമനുദിനജീവന്‍
നാനാവിധമീ കൃപാവിലാസം സ്നേഹതാതനേകി
സ്നേഹതാതനേകി

പാവനദൈവദൂതഗണമെന്നും അനുപമ കരബലമോടെ
കാവല്‍കരുതും നിവാസഭൂവില്‍ പ്രചുരസൗഖ്യമേകും
പ്രചുരസൗഖ്യമേകും

തിന്‍മകളൊക്കെയകറ്റുകദൂരെ കൃതജന തമഗുണമെല്ലാം
ശാന്തി ശമതാ വിവേകദീപം ജീവിതാഭയേകും
ജീവിദാഭയേകും ജീവിതാഭയേകും ജീവിതാഭയേകും

Date of composition of text/melody
Publications Nirjhari, Inc
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category charismatic hymn
Transliteration
Comments

Print   Email