കർത്താവിനു നന്ദി പറയുവിൻ

Karthavinu Nanni Parayuvin (Psalms-136)

CMSI Ref Number MA-MAL-079-DCS-777
Title Karthavinu Nanni Parayuvin (Psalms-136)
കർത്താവിനു നന്ദി പറയുവിൻ
Language Malayalam
Lyrics Book of Psalms
Music Sr. Sheila c.m.c and Dr. Joseph Palackal C.M.I
Singers Dr. Joseph Palackal C.M.I

Source of text - SankeerthanamMP3

Song text


Date of composition of text/melody
Publications Unknown
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Psalm
Transliteration
Comments

Print   Email