കർത്താവേ എന്റെ ശക്തിയുടെ

Karthave Ente Shakthiyude (Psalms-18)

CMSI Ref Number MA-MAL-079-DCS-772
Title Karthave Ente Shakthiyude (Psalms-18)
കർത്താവേ എന്റെ ശക്തിയുടെ
Language Malayalam
Lyrics Book of Psalms
Music Sr. Sheila c.m.c and Dr. Joseph Palackal C.M.I
Singers Sr. Sheila c.m.c

Source of text - SankeerthanamMP3

Song text


Date of composition of text/melody
Publications Unknown
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Psalms
Transliteration
Comments

Print   Email