ഈശോയെ, സ്നേഹനിധേ

Īśōye Snēhanidhē (O! Jesus abode of Love)

CMSI Ref Number MA-MAL-037-DCS-004
Title

Īśōye Snēhanidhē (O! Jesus abode of Love)

ഈശോയെ, സ്നേഹനിധേ

Language Malayalam
Author of text unknown
Composer of melody unknown

SOURCE-


OLD IS GOLD - OLD CHRISTIAN SONGS

Song text


ഈശോയെ, സ്നേഹനിധേ,
ദാസരിതാ വന്നരുകിൽ
ആശിസ്സുകൾ അഖിലവും നീ
വീശിടുവാൻ കനിയണമേ

ഇൻപമെഴും നിൻതിരുമെയ്
കുമ്പിടുവാൻ ആശയോടെ
അൻപെഴും സക്രാരിയതിൻ
മുമ്പിലണഞ്ഞാദരവായ്

വരമരുളാൻ കനിയണമേ,
വരഗുരുവേ നരസുതനെ,
നരകുലത്തിൻ ത്രാണകനേ,
പരമനിധേ മരിയസുതാ

നാരികളിലഴകെഴുമാ-
മേരിയുടെ തിരുമകനേ,
പാരിടത്തിൽ പ്രഭുവരനേ,
കൂരിരുളിൽ സൽപ്രഭയേ,

ശിഷ്യരെ നീ കാത്തതുപോൽ
ആശ്ശിസ്സുതന്നടിയനെയും
മൃത്യുവരെ കാത്തിടണേ;
നിത്യസുഖേ ചേർത്തിടണേ

Date of composition of text/melody unknown
Category Para-liturgical
Performance space In front of the Blessed Sacrement
Performance context Church
Style Choral
Source of the text
Transliteration Rosy Kurian
Recordings Shalini Rosa Kurian Palackal and team sings
Comments

Print   Email