മാർഗ്ഗംകളിയെ കുറിച്ചുള്ള ആമുഖം ജേക്കബ് വെള്ളിയാൻ

Introduction Of MarggamKaly by Fr. Jacob Vellian

CMSI Ref Number MA-MAL-088-DCS-957
Title Introduction Of MarggamKaly by Fr. Jacob Vellian
മാർഗ്ഗംകളിയെ കുറിച്ചുള്ള ആമുഖം ജേക്കബ് വെള്ളിയാൻ
Language Malayalam

Source of text - Purathana PattukalMP3

Introduction text


Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By Vellian Films
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Introduction of MarggamKali
Transliteration

Print   Email