ഹാലേലൂ ഹാലേലൂയാ

Halellu-Halelooya

CMSI Ref Number MA-MAL-086-DCS-910
Title Halellu-Halelooya
ഹാലേലൂ ഹാലേലൂയാ
Language Malayalam
Music Unknown
Lyrics Traditional
Singers Unknown

Source of text - Malankara Vaidhikarude shava samskara GeethangalMP3

Song text


Track 15
ഹാലേലൂ ഹാലേലൂയാ
ചാർത്തുനീതി നിന്നാചാര്യന്മാരും
മഹിമയെ നിൻ നയവാൻമാരും
നിന്നഭിഷക്തമുഖം തിരിപ്പിക്കല്ലേ
നിൻ ദാസൻ ദാവീദിനെയോർത്ത്
ഹാലേലൂയാ

Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Funeral Ceremony of Departed Priests in Malankara Orthodox Church
Transliteration

Print   Email