ഇടിയോ പൊടിയോ ചെറുപിള്ളേർ കളിയോ

Ediyo Podiyo Cherupiller Kaliyo

CMSI Ref Number MA-MAL-088-DCS-955
Title Ediyo Podiyo Cherupiller Kaliyo
ഇടിയോ പൊടിയോ ചെറുപിള്ളേർ കളിയോ
Language Malayalam
Music Arrangement Fr. Jacob Vellian
Lyrics Traditional
Singers Unknown

Source of text - Purathana PattukalMP3

Song text


Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By Vellian Films
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Purathana Pattukal (Traditional Christian songs of Kerala)
Style

Print   Email