ഈശ്വരാ എന്നെ നിൻ ശബ്‌ദമാക്കു

Eshwara Enne Nin Shabthamaakku

CMSI Ref Number MA-MAL-021-DCS-434
Title Eshwara Enne Nin Shabthamaakku
ഈശ്വരാ എന്നെ നിൻ ശബ്‌ദമാക്കു
Language Malayalam
Author of text Sheila Kannath CMC
Composer of melody Sheila Kannath CMC & Joseph Palackal CMI
Source of text Lyrics

Book Title-Karunamritham - (Bhajans)


Song text


Date of composition of text/melody  
Category Bhajans
Performance space  
Recordings
Comments

Print   Email