എന്റെ ദിവ്യകർത്താവെ നാഥാ

Ente Divyakarthave Naatha

CMSI Ref Number MA-MAL-017-DCS-093
Title

Ente Divyakarthave Naatha
എന്റെ ദിവ്യകർത്താവെ നാഥാ

Language Malayalam
Author of text
Composer of melody

Book Title-Dharmageethi


Song text


Date of composition of text/melody
Category Christian Songs Divya Sthuthikal
Performance space
Performance context
Style
Transliteration
Recordings
Comments


Print   Email