എന്റെ ആത്മാവേ കർത്താവിനെ

Ente Athmave Karthavine (Psalms-103)

CMSI Ref Number MA-MAL-079-DCS-773 A
Title Ente Athmave Karthavine (Psalms-103)
എന്റെ ആത്മാവേ കർത്താവിനെ
Language Malayalam
Lyrics Book of Psalms
Music Sr. Sheila c.m.c and Dr. Joseph Palackal C.M.I
Singers Unknown

Source of text - SankeerthanamMP3

Song text


Date of composition of text/melody
Publications Unknown
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Psalms
Transliteration
Comments

Print   Email