എങ്ങനെ ഞാൻ നന്ദി ചൊല്ലും

Engane Njan Nanni Chollum

CMSI Ref Number MA-MAL-076-DCS-721
Title

Engane Njan Nanni Chollum
എങ്ങനെ ഞാൻ നന്ദി ചൊല്ലും

Language Malayalam
Author of text Fr. Thomas Idayaal MCBS
Composer of melody Fr. Antony Urulianickal C.M.I.
Singer(s) Radhika Thilak
Orchestration Violin Jacob, Alphonse, Denny, Elridge Isacs & Kuttiyachan

Source of text -Engane Njan Nanni ChollumMP3

Song text


Date of composition of text/melody May 2003
Publications Nadopasana
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Christian Devotional Songs
Transliteration
Comments

Print   Email