ദേവാ നീ എന്റെ ഉള്ളിൽവരൂ
Deva Nee Ente Ullilvaru

CMSI Ref Number MA-MAL-021-DCS-432
Title Deva Nee Ente Ullilvaru
ദേവാ നീ എന്റെ ഉള്ളിൽവരൂ
Language Malayalam
Author of text Sheila Kannath CMC
Composer of melody Sheila Kannath CMC & Joseph Palackal CMI
Source of text Lyrics

Book Title-Karunamritham - (Bhajans)


Song text


Date of composition of text/melody  
Category Bhajans
Performance space  
Recordings
Comments

Print   Email