ദൈവപിതാവേ നമോ നമഃ

Daivapithaave Namo Nama

Daivapithaave Namo Namah
CMSI Ref Number MA-MAL-070-DCS-638A
Title

Daivapithaave Namo Nama
ദൈവപിതാവേ നമോ നമഃ

Language Malayalam
Author of text Fr. Joseph Manackil
Composer of melody Jerry Amaldev
Singers Fr.Joseph Palackal and Chorus

Source of text - Jayageetham PadeedamAudio

Song text


Date of composition of text/melody
Publications A Nisari Music Presentation
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Charismatic Hymn
Transliteration
Comments

Print   Email