ദൈവമേ നിൻ ദിവ്യദാനങ്ങൾക്കായ്
Daivame nin Divyadaanagalkkay

CMSI Ref. Number MA-MAL-25-DCS-055
Title

Daivame nin Divyadaanagalkkay

ദൈവമേ നിൻ ദിവ്യദാനങ്ങൾക്കായ്

Language Malayalam
Author of text Fr. Abel C.M.I.
Composer of melody Rafi Jose

Book Title-Gaanadhyapakan


Date of composition of text/melody 1969
Category Liturgical
Performance space Church
Performance context
Style
Transliteration
Recordings
Comments

Print   Email