ദൈവമെ എന്റെ വിളിയെ
Daivame Ente Viliye

CMSI Ref Number MA-MAL-030-DCS-331
Title Daivame Ente Viliye
ദൈവമെ എന്റെ വിളിയെ
Language Malayalam
Author of text
Composer of melody
Source of text Song text

Book Title-Nammude Karthavinodu Ulla Paattukal


Song text


Date of composition of text/melody  
Category  
Performance space
Performance context
Style
Transliteration
Recordings
Comments  

Print   Email