ബാവായ്ക്കും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും
Bavakkum Puthranum Parisudha Ruhakkum

CMSI Ref. Number MA-MAL-049-DCS-498
Title Bavakkum Puthranum Parisudha Ruhakkum
ബാവായ്ക്കും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും
Language Malayalam
Author of text Valayar Ramavarma
Composer of melody G. Devarajan
Performers P Susheela & Renuka

Source of text -Christian Devotional Song From the Malayalam Movie -Makane Ninakku Vendi (1971)


Song text


ബാവായ്ക്കും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും
സ്തുതിയായിരിക്കട്ടേ - എപ്പോഴും
സ്തുതിയായിരിക്കട്ടേ
(ബാവയ്ക്കും..)

കരുണാമയനായ കർത്താവേ കാത്തരുളീടേണമേ
ഞങ്ങളേ കാത്തരുളീടേണമേ (2)
കണ്ണീ‍ർ നിറഞ്ഞൊരീ പാനപാത്രങ്ങൾ നീ
കൈ നീട്ടി വാങ്ങേണമേ (2)
(ബാവയ്ക്കും..)

ഉയരങ്ങളിലുള്ള കർത്താവേ കൂട്ടായിരിക്കേണമേ
ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായിരിക്കേണമേ (2)
ഗദ്ഗദകണ്ഠരായ് പ്രാർഥിക്കും ഞങ്ങൾ തൻ
ദു:ഖങ്ങൾ തീർക്കേണമേ (2)
(ബാവയ്ക്കും..)

Date of composition of text/melody
Category
Performance space
Performance context
Typesetting by Sherin Joseph
Style
Transliteration
Recordings Video
Comments  

Print   Email