അരൂപിയക്ക്ടുത്ത കുർബ്ബാന കൈക്കൊള്ളൽ
Aroopiyakkadutha Qurbana Kaikkollal

CMSI Ref Number MA-MAL-030-DCS-323
Title

Aroopiyakkadutha Qurbana Kaikkollal

അരൂപിയക്ക്ടുത്ത കുർബ്ബാന കൈക്കൊള്ളൽ

Language Malayalam
Author of text
Composer of melody
Performers  

Book Title-Nammude Karthavinodu Ulla Paattukal


Lyrics Text


Date of composition of text/melody
Category  
Performance space
Performance context
Style
Transliteration
Recordings
Comments  

Print   Email