അമ്മേ നീ തൃക്കൺപാർക്ക്
Amme Nee Thrikkanparke

CMSI Ref Number MA-MAL-030-DCS-319
Title

Amme Nee Thrikkanparkka

അമ്മെ നീ തൃക്കൺപാർക്ക

Language Malayalam
Author of text
Composer of melody
Performers  

Book Title-Nammude Karthavinodu Ulla Paattukal


Lyrics Text (Total Pages 2)


Date of composition of text/melody  
Category  
Performance space
Performance context
Style
Transliteration
Recordings
Comments  

Print   Email