ആത്മരക്ഷമേൽ ശുഷ്ക്കാന്തി
Aathmmarakshamel Shushkaanthi

CMSI Ref Number MA-MAL-030-DCS-315
Title

Aathmmarakshamel Shushkaanthi

ആത്മരക്ഷമേൽ ശുഷ്ക്കാന്തി

Language Malayalam
Author of text
Composer of melody
Performers

Source of Text - Nammude Karthavinodu Ulla Paattukal (Purathana Kristiya Malayalam Pattukal)


Lyrics text


Date of composition of text/melody
Category  
Performance space
Performance context
Style
Transliteration
Recordings
Comments  

Print   Email